Home / Tag Archives: b1

Tag Archives: b1

Feed Subscription

B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 เป็นวีซ่าประเภทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจ อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีของวีซ่า B-1 B-1เป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในการสมัคร โดยนักธุรกิจสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ท่ีานสะดวก วีซ่า B-1เปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์การดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง การต่อวีซ่า B-1 การต่ออายุวีซ่า B-1 รวมระยะเวลาเริ่มต้ีน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์จะขอวีซ่า B- 1 ผู้สมัครวีซ่า B-1 ต้องแสดงถึงศักยภาพของตนเองในการดำเนินธุรกิจและภาวะผูกพันทางธุรกิจในประเทศ ของตน รวมไปถึงความตั้งใจที่จะพำนักในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาอันสมควรแก่ธรรมชาติของธุรกิจ นั้นๆ ข้อจำกัด ผู้ถือวีซ่า B-1 สามารถพำนักในสหรัฐฯรวมไม่เกิน 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปี และมีบ่อยครั้งที่จะได้รับอนุญาตให้พำนักเพียงระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯในแต่ละครั้ง ...

Read More »
Scroll To Top