Home / Tag Archives: ขอบคุณพระเจ้า

Tag Archives: ขอบคุณพระเจ้า

Feed Subscription

Story of Thanksgiving Day

Story of Thanksgiving Day

ตามความเป็นจริงแล้ว วันขอบคุณพระเจ้านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์โดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของการอพยพตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของคนยุโรปกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เรื่องมีอยู่ว่าในปี ค.ศ. ๑๖๒๐ เริ่มจากชาวอังกฤษ นิกายโปรเตสแตนต์ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า พิวริแทน (Puritans)เน้นวิถีชีวิตเรียบง่ายความเชื่อที่บริสุทธิ์ พวกเขาจึงไม่ยอมรับความเชื่อคริสต์ตามแบบ”เชิร์ชออฟอิงแลนด์ (Church of England)” ดังนั้นพวกขุนนางของอังกฤษและผู้นำศาสนจักรเชิร์ชออฟอิงแลนด์เองก็ไม่พอใจชาวคริสต์กลุ่มนี้เช่นกัน  ดังนั้นพวกพิวริแทนจึงถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักจากกลุ่มขุนนางของอังกฤษที่มี อิทธิพลมากในเวลานั้น ในที่สุดพวกพิวริแทนกลุ่มนี้จึงได้หนีไปอาศัยอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ และต่อมาที่ประเทศฮอลแลนด์ พวกเขาประสบปัญหาคือลูกหลานพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่พูดภาษาดัชท์แทน ยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ถูกต่อต้านเพราะความเชื่อแบบกลุ่มของตนอีกด้วย โดยเหตุนี้พวกเขาจึงจำต้องย้ายถิ่นฐานกันอีกครั้ง เพื่อเสรีภาพในนับถือศาสนาและการนมัสการพระเจ้าตามความเชื่อและความศรัทธา ของพวกเขาดังนั้นกลุ่มพิวริแทน (Puritans) กับผู้โดยสารอื่น ๆทั้งชายหญิงและเด็กจำนวน ๑๐๒ คน ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean)ไปสู่โลกใหม่ โดยเรือเมย์ฟลาวเวอร์ (Mayflower) คริสตชนกลุ่มนี้ได้เรียกตัวเองว่า พิลกริม (Pilgrims) ในที่สุดเรือเมย์ฟลาวเวอร์เดินทางข้ามมหาสมุทรโดยสวัสดิภาพ ...

Read More »
Scroll To Top