Home / วีซ่าอเมริกา / B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 วีซ่าประเภททำธุรกิจชั่วคราว

B-1 เป็นวีซ่าประเภทที่เกี่ยวข้องการทำธุรกิจ อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีของวีซ่า B-1

B-1เป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบจากสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาในการสมัคร โดยนักธุรกิจสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่สถานกงสุลสหรัฐฯที่ท่ีานสะดวก วีซ่า B-1เปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์การดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

การต่อวีซ่า B-1

การต่ออายุวีซ่า B-1 รวมระยะเวลาเริ่มต้ีน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์จะขอวีซ่า B- 1

ผู้สมัครวีซ่า B-1 ต้องแสดงถึงศักยภาพของตนเองในการดำเนินธุรกิจและภาวะผูกพันทางธุรกิจในประเทศ ของตน รวมไปถึงความตั้งใจที่จะพำนักในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาอันสมควรแก่ธรรมชาติของธุรกิจ นั้นๆ

ข้อจำกัด

  • ผู้ถือวีซ่า B-1 สามารถพำนักในสหรัฐฯรวมไม่เกิน 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปี และมีบ่อยครั้งที่จะได้รับอนุญาตให้พำนักเพียงระยะเวลาสั้นๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทางเข้าสหรัฐฯในแต่ละครั้ง
  • นักธุรกิจผู้ถือวีซ่า E-1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานหรือทำกิจกรรมที่ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์จากการจ้างงานในระหว่างที่พำนักในสหรัฐฯ
  • ผู้ถือวีซ่า B-1 มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการจ้างงานให้แก่ตัวนักธุรกิจเอง อาทิเช่น การปรึกษาหารือ การเจรจาตกลงสัญญาหรือการเข้าร่วมงานแสดงสิน ค้าหรือการประชุม เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกามีสิทธิปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐฯของผู้ถือวีซ่า B-1 เมื่อได้ตรวจสอบจุดประสงค์การเดินทาง สถิติการเข้าประเทศ และระยะเวลาการถูกตอบรับ และ การถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯก่อนหน้านี้เป็นข้อพิจารณาข้อมูลดีๆจาก

Comments

comments

About ball342400

Avatar of ball342400

Comments are closed.

Scroll To Top