Home / บริการรับทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

บริการรับทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

DEKMEGA บริการให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
เราดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน
วีซ่านักเรียน
เอกสารที่ผู้ที่จะขอวีซ่าต้องเตรียม เพื่อให้ทางเราดำเนินการ
- Passport อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- Photo 2”x2”
- I-20 (เป็นเอกสารทางโรงเรียนออกให้ ในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารตัวนี้ ทางเราสามารถติดกับทางโรงเรียนให้ได้)
- สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน ของ Sponsor
- หนังสือรับรองสถานะภาพการเงิน ของ Sponsor (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หนังสือรับรองการทำงานของ Sponsor

วีซ่าท่องเทียว
เอกสารที่ผู้ที่จะขอวีซ่าต้องเตรียม เพื่อให้ทางเราดำเนินการ
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
- รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย) และหนังสือรับรองจากธนาคาร
- หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน
- ใบจองโรงแรม / ที่พัก
การบริการของเรา:
ให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่า
จัดเตรียมแบบฟอร์มและคีย์ข้อมูลวีซ่า
จัดเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตรวจเช็คเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
จองสัมภาษณ์วีซ่า
ยื่นวีซ่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้
ทีมงานเด็กเมกา 086-3272396, 086-5004707

Comments

comments

Comments are closed.

Scroll To Top