Home / ขั้นตอนการใช้บริการ Tax Refund

ขั้นตอนการใช้บริการ Tax Refund

25550926-144353.jpg

ขั้นตอนการใช้บริการ Tax Refund

1. จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการทำ Tax Refund ให้พร้อม
- สำเนา Passport
- สำเนา Social Card ฟอร์ม W2
- แบบกรอกข้อมูล

2. ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆเพื่อความถูกต้อง
จากนั้นส่งเรื่องเข้าสรรพากรกลางและสรรพากรรัฐนั้นๆ

3. ทางเราจะอีเมล์แจ้งผู้ใช้บริการเป็นประจำ เพื่อบอกถึงตวามคืบหน้า

4. เมื่อ Tax Refund Check ถูกส่งมาประเทศไทย ทางทีมงานเราจะติดต่อท่าน

5. ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นชำระค่าบริการและรับ Tax Refund Check ของตนเอง

การดำเนินการจนแล้วเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
ทังนี้ทางทีมงานจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการหากขั้นตอนทุกอย่างยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

;

อัตตราค่าบริการ

1. ขอคืน Federal Tax ค่าบริการ = 55 USD

2. ขอคืน Federal Tax และ State Tax ค่าบริการ = 65 USD

*ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการหลังจากที่ Tax Refund check ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว

Comments

comments

Comments are closed.

Scroll To Top